Notice: Undefined variable: pageData in /data/sites/web/vastgoedbulteelbe/site/includes/header.php on line 8

Notice: Undefined variable: pageData in /data/sites/web/vastgoedbulteelbe/site/includes/header.php on line 9

Notice: Undefined variable: pageData in /data/sites/web/vastgoedbulteelbe/site/includes/header.php on line 11

Notice: Undefined variable: pageData in /data/sites/web/vastgoedbulteelbe/site/includes/header.php on line 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Vastgoed Bulteel BVBA.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Vastgoed Bulteel BVBA
Lokerse Baan 22
9111 Belsele
Telefoon: 03 772 47 00
Email: info@vastgoedbulteel.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0635.753.836

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De informatie (teksten, foto’s afbeeldingen, links, …) die u op deze website kunt terugvinden, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Vastgoed Bulteel BVBA levert alle mogelijke inspanningen om de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en updates van deze informatie te waarborgen. Mochten er ondanks deze inspanningen op de website toch onjuiste of onvolledige informatie te vinden zijn, kan Vastgoed Bulteel BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg hiervan noch voor de slechte werking of al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen. Vastgoed Bulteel BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. Aan gegevens van deze site afkomstig kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Vastgoed Bulteel BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Webanalyse en cookiebeleid

Cookies stellen Vastgoed Bulteel BVBA in staat om het apparaat te identificeren waarmee u www.vastgoedbulteel.be bezoekt. De cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van deze website of leveren bepaalde basisfuncties.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet nadat u een website bezoekt. Via cookies is het mogelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

Beheer van cookies:

U kan de installatie van cookies vermijden door die te weigeren via uw browserinstellingen. Daarnaast kan u al geïnstalleerde cookies altijd nog verwijderen van uw computer of mobiele apparaat.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - privacyverklaring

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Vastgoed Bulteel BVBA, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Vastgoed Bulteel BVBA vraagt dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Door het invullen van elk info- of contactformulier of het gebruik van de website, deelt u ons mogelijks de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens, waaronder naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en/of gsm-nummer. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan. Vastgoed Bulteel BVBA verzamelt en verwerkt in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of gezondheidstoestand of seksuele gerichtheid.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze (potentiële) klanten en/of leveranciers, het klantenbeheer, leverancierbeheer, personeelbeheer, de boekhouding, correct gebruik van de website, het opstellen van offerten of andere aanbieden, alsook voor direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de toestemming van de gebruiker, uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van een wettelijke verplichting en/of ons gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens worden door de Vastgoed Bulteel BVBA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-Ieverancier, sociale secretariaten, onderaannemers, evenals door de overheiddiensten (bv. fiscale administraties zoals de FOD Financiën etc.). Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij delen u uitdrukkelijk mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
U kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming, in het bijzonder door verzending van een e-mail aan info@vastgoedbulteel.be of per brief aan Vastgoed Bulteel BVBA, Lokerse Baan 22, 9111 Belsele, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze website(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behoren uitsluitend toe aan Vastgoed Bulteel BVBA of rechthoudende derden, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Vastgoed Bulteel BVBA te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk verboden wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Vastgoed Bulteel, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Vastgoed Bulteel BVBA treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het BIV nummer504.711. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer kan u terecht in het kantoor van Vastgoed Bulteel BVBA (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).